Varför investera i Kina?

Ekonomisk tillväxt

Sedan reformen och öppnandet av Kina 1978 har Kinas BNP ökat med mer än 90 gånger och lyft 800 miljoner människor ur fattigdom. Under de senaste tio åren har Kinas BNP vuxit från 6,1 biljoner USD till 14,7 biljoner USD och gått om Japan 2,8 gånger som världens näst största ekonomi. Under samma period har penetrationen av internetanvändning i Kina stigit från 25% till 60% och adderat fler än 500 miljoner nya internetanvändare. Vidare har den nya vågens entreprenörer bidragit till att det nu finns över 200 enhörningsföretag med ett kombinerat marknadsvärde över 750 miljarder USD.

Växande medelklass

Den kinesiska millenniumgenerationen (födda under cirka 1980-1990) har kommit att utgöra den primära delen av arbetskraften i Kina och representerar idag fler än 400 miljoner av Kinas 1,4 miljarder invånare. Millenniumgenerationen förväntas bidra kraftigt till den växande kinesiska medelklassen, som per definition har en hushållsinkomst över 17 000 CNY (cirka 23 000 SEK) per månad. Denna inkomstgrupp förväntas att mer än fördubblas under det kommande decenniet, motsvarande en ökning om cirka 400 miljoner nya inkomsttagare inom medelklassen. Det är den växande medelklassen som bedöms förbli huvudmotorn i den kinesiska konsumentmarknaden framöver. Det kan idag observeras att millenniumgenerationen spenderar i snitt tre gånger mer än genomsnittet av befolkningen på kläder, nöjen och övrig tjänstekonsumtion. 

Ökande konsumtion

I ett grundscenario prognostiseras real BNP att växa med cirka 5-6% per år fram till 2030 samtidigt som den kinesiska inhemska privatkonsumtionen förväntas öka som andel av Kinas BNP från 39% till 50%. Ökningen ger belägg för att den inhemska konsumtionen förväntas öka med cirka tre gånger under det nuvarande decenniet från nuvarande nivå om cirka 5,6 biljoner USD till över 15 biljoner USD. Den accelererande tillväxten bland kinesiska konsumenter talar för att den kinesiska konsumtionen kommer förbli det ledande dragloket i världsekonomin och överta USA som världens största ekonomi senast 2030.

Världens största ekonomi 2030

I ett grundscenario prognostiseras real BNP i Kina att växa med 5-6% per år fram till 2030 och passera USA som världens största ekonomi.

Tredubbling av inhemsk ekonomi till 2030

Den kinesiska inhemska privatkonsumtionen förväntas tredubblas under det nuvarande decenniet från cirka 5,6 biljoner USD till över 15 biljoner USD och öka från 39% till 50% som andel av Kinas totala BNP.

Fördubbling av medelklassen

Medelklassen förväntas att mer än fördubblas under det kommande decenniet, motsvarande en ökning om cirka 400 miljoner nya inkomsttagare inom medelklassen.

Nya konsumtionsvanor

Milleniumgenerationen spenderar i snitt tre gånger mer än genomsnittet på kläder, nöjen och övrig tjänstekonsumtion.

Accelererad digitalisering

Under de senaste tio åren har penetrationen av internetanvändning i Kina stigit från 25% till 60% och adderat fler än 500 miljoner nya internetanvändare.

Snabbväxande bolag

Två av de tio högst värderade företagen i världen är från Kina. Fem av de tio högst värderade ”enhörningarna” (företag värderade över 1 miljard USD) är kinesiska, däribland de tre högst värderade. Kinas 200 enhörningsföretag har idag ett kombinerat marknadsvärde över 750 miljard USD


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai