Investeringsstrategi

Strategi för värdeskapande

För att ta del av den långsiktiga konsumtionstillväxten i Kina har vi väldefinierat en effektiv struktur som möjliggör för oss Nordiska Investerare att äga de marknadsledare bolagen med stark underliggande strukturtillväxt. Genom att tillämpa den svenska investmentbolagsmodellen kan vi fokusera på långsiktigt ägande och bygga en strategisk investeringsportfölj som bygger på underliggande marknadstrender och behov hos specifika målgrupper.

Vi fokuserar värdeskapande genom att investera i innehavsbolagens förmåga att genera långsiktig vinsttillväxt. Denna investeringsmodell bygger på ett gediget fundamentalbolagsanalys och god förståelse av bolagens marknadspositionering i den marknad som bolaget agerar inom. Vi vill äga bolagen med förmågan att skapa ett fundamental ”Alpha”, dvs bolag med överpresterande vinsttillväxt. För att tillämpa denna investeringsmodell krävs en dedikerad investeringsorganisation med lokal marknadsnärvaro och ett team med operativ erfarenhet i den lokala marknaden samt ett väletablerad affärsnätverk lokalt. Nordic Asia bygger på vårt Nordiska arv med fokus på långsiktigt ägande kombinerat med vårt lokala marknadsnärvaro och marknadskännedom, vilket gör oss unika i Norden.

Våra Styrkor

 • Fokus på det digitala konsumentskiftet i Kina som gynnas av en växande medelklass och Kinas strategiska skifte mot en konsumtionsdriven ekonomi.
 • Unik svensk-kinesisk organisation med lokala anknytningar i både Sverige och Kina med kontor i Stockholm och Shanghai.
 • Starkt investeringsteam på plats i Shanghai med god insikt i marknaden och närhet till bolagen med brett lokalt affärsnätverk.
 • Intern bolagsanalys med en väletablerad process och med beslutsfattande via en investeringskommitté.
 • Investmentbolagsstruktur med en strategisk portföljsammansättning med gedigen kunskap kring varje enskilt innehav tack vare begränsat antal innehav. Fokus på långsiktigt ägande och fundamental vinsttillväxt i innehavsbolagen.
 • Fokus på ägarledda bolag eller där management äger en stor andel av aktier.
 • Hög transparens med svenskt ägarbolag och enbart noterade innehav listade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA med ett marknadsvärde på minst 1 miljard USD.
 • Låg korrelation mot den nordiska marknaden vilket möjliggör för diversifiering.
 • Tillgång till portfölj med bolag som annars är svåra att investera i som nordisk investerare.

Investeringsprinciper – Fokus på Långsiktig vinsttillväxt

Dagens digitaliserade aktiemarknad är en komplex marknad drivet av diverse aktörer med olika typer av incitament, investeringsstrategier och globala penningflöden. I denna värld fluktuerar bolagens värdering runt bolagens långsiktiga vinsttillväxt som vi kallar “multipelfluktuationer”. Samma bolag med samma bolagsvinst kan värderas kring olika multiplar vid varje given tidpunkt baserat på investerarens framtida bedömningar av Bolagens vinst tillväxt eller påverkas av penningflöden från index relaterade produkter. Det är mycket svårt att förutspå och förstå de kortsiktiga multipelfluktuationer men däremot kan vi fokusera på bolagens fundamentala vinsttillväxt och räkna på avkastningsscenarion baserat på bolagens vinstutfall vid uppfyllelse av operativa målsättningar. Därmed fokuserar vi på bolagens förmåga och affärspotential för att leverera vinsttillväxt samt tar fram interna avkastningsmodeller som avspeglar bolagets fundamental tillväxt och försöker inte bli påverkade av de kortsiktiga “multipelfluktuationer” som orsakas av andras bedömningar eller penningflöden som drivs helt av andra makroekonomiska faktorer än de bolag specifika caset.

Därmed är fördelen i vårt investmentbolag struktur att vi kan agera, investera och äga bolagen såsom om de vore i en ”onoterad miljö” men erhåller likväl god likviditet, lättillgänglighet och transparens av bolagen i den noterade miljön. Investmentbolagsstrukturen ger oss därmed det bästa av båda värdarna genom att kunna tillämpa ett långsiktigt ägande och ett bolagsspecifikt avkastningsmodell men samtidigt kunna få tillgång till en bred investeringsuniverse, god likviditet och högre grad av transparens och tillgänglighet. Denna modell för långsiktigt värdeskapande ska vi ta till Kina och applicera i denna växande marknad.

Nordic Asia Investeringskriterier

 • Målbolaget skall inneha en strategisk viktig marknadsposition inom en nisch marknad med strukturell marknadstillväxt.
 • Bolaget strategi ska vara tydlig och implementering av strategin ska tydligt stärka bolags marknadspositionering och bolagets långsiktiga konkurrenskraft
 • Bolaget skall ha ett distinktiv konkurrensfördel i marknaden
 • Bolaget skall helst vara ägarledda eller där management i bolaget äger en stor andel av bolag
 • Bolaget skall kunna på visa en god historik av konsekvent tillväxt av eget kapital och gradvis förbättring av ROE
 • Bolaget skall helst kunna driva organisk tillväxt via eget kassaflöde och hålla en mycket låg nettoskuldsättning
 • Bolagets market cap ska vara minst 1 miljard USD


Stockholm OfficeNordic Asia Group 1987 AB Brännkyrkagatan 14A 118 20 Stockholm www.nordicasiagroup.com
Shanghai OfficeNordic Asia Group 1987 AB Huaxia Bank Building 1207 256 Pudong S Rd, Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai