Investor Relations

Preferensaktier

  • Nordic Asia har preferensaktier (C-aktier) där preferensaktierna ger rätt till 10 procent utdelning av substansvärdesökningen som uppstår när substansvärdet per stamaktie den 31 december har överstigit det högsta uppmätta substansvärde per stamaktie vid samtliga tidigare verksamhetsår.
  • Dvs utdelningen till preferensaktierna om 10% procent utdelning av substansvärdesökningen kan endast ske på den överskjutande delen av substansvärdesökningen när substansvärde per stamaktie mät per den 31 december har överstigit det högsta uppmätta substansvärde per stamaktie vid samtliga tidigare verksamhetsår.
  • Denna ägarstruktur används för att bland annat skapa incitament för Bolagets ledning och anställda samt krav på ledningen att alltid prestera ett bättre resultat än tidigare verksamhetsår för att således sammanlänka intressen mellan Bolagets ägare och Bolagets ledande befattningshavare.
  • Via denna struktur har Bolaget skapat en tydlig struktur för att kunna attrahera kompetent personal samt ger upphov till en bolagskultur baserat på entreprenörskap, ägarskap, tydlig ansvarsfördelning och kostnadsmedvetenhet för att sammanlänka lednings och anställdas prestation till aktieägarnas långsiktiga substansvärdeutveckling per aktie.
  • Högsta uppmätta substansvärde per den 2020-12-31 uppgick till 10,19 kr per stamaktie. Därmed måste Bolagets substansvärde per aktie först överstiga 10,19 kr per aktie innan preferensaktieägarna har rätt till utdelningen om 10% på den på den överskjutande delen av som överstiger 10,19 kr.
  • Bolagets substansvärde per aktie justeras för utdelning till preferensaktieägarna när det uppstår.

Exempel 1:

Exempel 2:

*Uträkningen avser ett exempel på utdelning till preferensaktieägarna på den överskjutande delen av substansvärdesökningen när substansvärde per stamaktie mätt per den 31 december har överstigit det högsta uppmätta substansvärde per stamaktie vid samtliga tidigare verksamhetsår som i dagsläget uppgår till 10,19.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai