Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på långsiktigt och strategiskt aktieägande i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Genom att tillämpa en investeringsmodell och processer för långsiktigt ägande i kombination med en lokal investeringsorganisation i Shanghai, med erfarenhet inom investeringar och ett brett affärsnätverk, avser Nordic Asia att identifiera och äga en koncentrerad investeringsportfölj med ett tjugotal bolag. Bolagets målsättning är att skapa en årlig avkastning överstigande 15 procent med en låg korrelation till den svenska börsen över tid. Bolaget investerar endast i börsnoterade företag med ett börsvärde om minst 1 MdUSD som finns upptagna för handel på börserna i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong eller USA. 

Nordic Asia har idag en ledningsgrupp med bas i Stockholm och tillgång till en investeringsorganisation på plats i Shanghai. Bolaget styrs enligt en nordisk investmentbolagsstruktur med höga krav på kvalité, transparens, dokumentation och decentraliserat ägarskap, där Nordic Asia erbjuder nordiska investerare en fokuserad exponering mot den växande inhemska konsumtionsmarknaden.

Lokal marknadsnärvaro

Lokala analytiker

Nordic Asia har tillgång till tre lokala analytiker i Shanghai som gör bolagsanalyser, deltar på konferenssamtal och besöker bolagen.

Tillgång till marknaden

Genom att befinna oss på lokal nivå kan vi på nära håll följa både makro och företagshändelser i realtid.

Flertalet samarbetspartners

Genom våra samarbetspartners har vi tillgång till ett flertal analytikerhus som förser oss med högkvalitativa bevakningar och analyser kring marknaden och bolagen.

Investeringsstrategi

Nordic Asias investeringskoncept bygger på att öga marknadsledande bolag med exponering mot den växande konsumtionsmarknaden i Kina. Det är främst den växande medelklassen som väntas utgöra en allt viktigare pelare i den kinesiska konsumtionsmarknaden framöver och under det kommande decenniet väntas denna inkomstklass att mer än fördubblas, vilket motsvarar en ökning om cirka 400 miljoner nya inkomsttagare i medelklassen. Nordic Asia fokuserar på värdeskapande genom att investera i portföljbolagens förmåga att generera långsiktig vinsttillväxt. Denna investeringsmodell bygger på en gedigen och fundamental bolagsanalys och god förståelse för portföljbolagens marknadspositioneringar i de marknader inom vilka portföljbolagen agerar. För att tillämpa investeringsmodellen har Bolaget byggt upp en dedikerad investeringsorganisation med lokal marknadsnärvaro i Kina med god operativ erfarenhet i den lokala marknaden samt ett väletablerat affärsnätverk med bas i Shanghai. 

Strategiska teman

Utgångspunkten i Nordic Asias strategiska portföljsammansättning baseras på användarbeteenden och behov hos den moderna kinesiska milleniumgenerationen utifrån följande tre teman:

Teknikskiftet mot 5G

Nordic Asia anser att dagens smartphones är ett medium som möjliggör för digitala konsumenter att snabbt koppla upp sig mot portaler i sina smartphones för att komma åt, upptäcka, undersöka och konsumera produkter och tjänster. Bolagets nuvarande kärnfokus i investeringsportföljen baseras på det pågående skiftet från 4G till 5G, med förbättrad prestanda och nya applikationsmöjligheter. Nordic Asia avser att äga bolag som både är leverantörer och tillverkare av nästa generationens smartphones.

Exempel på portföljbolag:

 

 Xiaomi       

Lokala varumärken

Under senare år har Nordic Asia identifierat en tydlig trend som talar för att lokala varumärken i Kina tar allt fler marknadsandelar från utländska konkurrenter. Detta kan främst förklaras av förbättrad kvalitet på kundupplevelsen av lokala varumärkens produkter och tjänster. Det kan även förklaras av att lokala entreprenörer och bolag är mer snabbfotade inom sina branscher och innehar högre flexibilitet vid framtagandet av nya produkter, inträde till nya försäljningskanaler och i att adressera behoven inom nya kundkategorier samt nischvertikaler. Lokala varumärken har historiskt sett haft en kostnadsfördel gentemot utländska varumärken såtillvida att lokala varumärken erhåller en tydlig fördel sett till pris-till-prestanda när produktkvaliteten förbättras.

Exempel på portföljbolag:

          

Handelsplattformar

Den moderna konsumenten konsumerar idag produkter och tjänster genom dominerande plattformar såsom Alibaba, China Duty Free Group, WeChat, JD.com, Douyin och Alipay. På dessa plattformar bygger varumärken och handlare upp webbutiker och skapar marknadsföringskampanjer för att dels öka interaktionen med målgrupperna, dels driva målinriktad trafik till sina försäljningskanaler både online och offline. Nordic Asia avser att investera i marknadsledande handelsplattformar som leder övergången från individuella handelsmönster till mer sammankopplade handelsplattformar, samt att äga bolag med närhet till konsumenter via en kombination av försäljningskanaler.

Exempel på portföljbolag:

    

Urvalsprocess och beslutsfattande

För urval av portföljbolag har Nordic Asia fastställt en tydlig screeningprocess. Från ett investeringsuniversum om över 1 500 bolag skapas en screening per sektor och en intern watch-list om cirka 200 bolag fördelat på cirka 20 bolag per sektor. Därefter tas ytterligare ett urval av bolag från samma watch-list om 60 bolag till Nordic Asias short-list. Bolagen i short-list övervakas kontinuerligt, varefter en target-list upprättas där ett internt analysschema skapas för att genomföra en djupare analys av bolagen. Därigenom väljs ett nytt målbolag. 

Slutligen när den interna analysen har sammanställts tas målbolaget upp till Nordic Asias interna investeringskommité för presentation inför investeringsteamet varpå ett investeringsbeslut fattas. Det slutliga investeringsbeslutet fattas och verkställs av bolagets VD. 

 

 

Aktiv uppföljning och utvärdering av portföljbolagen

Efter att ett investeringsbeslut fattats tillsätts en ansvarig analytiker som täcker portföljbolaget och kontinuerligt träffar både portföljbolaget och portföljbolagets branschexperter samt kontinuerligt uppdaterar de interna finansiella modellerna med ny relevant marknadsinformation.

En aktiv utvärdering sker löpande av de nya aktiva portföljbolagen i relation till potentiella nya målbolag som tas upp till investeringskommittén. Om ett portföljbolags utveckling avviker signifikant från Nordic Asias analys och utvärdering av portföljbolagets potential eller vid det tillfälle ett nytt målbolag erbjuder en mer attraktiv riskjusterad avkastningspotential ska Nordic Asias nuvarande ägarposition i portföljbolaget utvärderas av investeringskommittén. 

Intervju med VD Yining Wang

Samarbetspartners


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai