IPO 2021 

Den 15 november 2021 offentligjorde Nordic Asia att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Prospektet publicerades den 22 november 2021 och första handelsdag inleddes den 16 december 2021 under tickernamnet "NAIG B".

IPO - Bakgrund och motiv

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), är ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad, avser att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”), där emissionslikviden avses användas för att öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag och för att investera i nya bolag.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market är ett logiskt och viktigt steg i Nordic Asias framtida utveckling. Börsnoteringen kommer att skapa möjligheter för accelererad tillväxt i linje med Bolagets strategi, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas. Därtill förväntas noteringen medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar och intresset stärks bland investerare och affärspartners samt att Bolaget ges tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Nordic Asias VD Yining Wang intervjuas av Nordnet

Erbjudandet i korthet

 • Teckningskursen fastställs till Bolagets substansvärde per stamaktie utan rabatt eller premie per avstämningsdagen den 6 december 2021 och förväntas vara inom intervallet 7,5 - 10,5 kr per aktie
 • Erbjudandets storlek: 200 Mkr med utökningsoption om ytterligare högst 100 Mkr
 • Anmälningsperiod: 23 nov - 6 dec 2021
 • Offentliggörande av Erbjudandepris och tilldelning: 7 dec 2021
 • Förväntad första handelsdag: 16 dec 2021
 • Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
 • Kortnamn för aktien: NAIG B
 • Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group OY, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group AB Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest AB, med flera har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare.

Investeringsrational och styrkor

 • Strategisk och långsiktig investeringsstrategi med fokus på Kinas växande konsumentmarknad
 • Brist på direkt insyn för nordiska investerare resulterar i en signifikant underallokering till det kinesiska konsumentskiftet, där inhemsk konsumtion förväntas öka kraftigt under de kommande åren
 • Strategisk portföljsammansättning med ett tjugotal bolag inom växande konsumentdrivna nischmarknader med strukturell tillväxt såsom 5G, handelsplattformar och lokala varumärken
 • Fokus på ägarledda bolag med stark underliggande fundamental vinsttillväxt under tidig tillväxtfas i skiftet mot en konsumentledd ekonomi
 • Erbjuder och möjliggör exponering till kinesiska tillväxtbolag i en tillväxtfas som annars är svåra att analysera för en nordisk investerare
 • Svensk-kinesiska grundare med lokala anknytningar och med tillgång till ett lokalt analytikerteam på plats i Shanghai
Noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North utgör ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Noteringen förväntas skapa möjligheter för fortsatt tillväxt, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ögarbas. Erbjudandet och Noteringen förväntas medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar med ett stärkt intresse bland investerare och affärspartners. Vidare förväntas Noteringen ge Bolaget tillgång till både de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Nordic Asia avser att använda nettolikviden som erhålls i samband med Erbjudandet för investeringar främst i befintliga portföljbolag, och sekundärt för investeringar i nya portföljbolag.
Erbjudandepriset fastställs till substansvärdet per stamaktie i Nordic Asia efter relevanta marknaders stängning den 6 december, utan vare sig rabatt eller premie i förhållande till substansvärdet.
Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. Eftersom Nordic Asia enbart handlar med noterade aktier kan Bolagets substansvärde fastställas enligt aktuella börskurser. På Nordic Asias hemsida uppdateras substansvärdet dagligen. Under fliken Investor Relations, Substansvärde, finner ni även en detaljerad beräkningen av substansvärdet som uppdateras på månadsbasis.
Erbjudandet kan tecknas via Nordnet, Avanza och Partner Fondkommission (via Nordic Asias hemsida). Den minsta teckningsposten är 667 aktier och därefter sker teckning i valfritt antal aktier.
Kina finner sig nu i en snabb utvecklingsfas i den meningen att Kina är fortfarande ett ”utvecklat” och ”utvecklingsland” samtidigt och därmed är lagstiftningen i specifika sektorer mindre moget och mindre tydligt jämfört med den vi är vana vid i väst. Därmed behöver lagstiftningen inom kundsäkerhet, anställningstrygghet, rättvisa marknadsvillkor generellt sett att stärkas för att landet skall mognas och skapa en trygg konsumentmarknad på sikt. Dock kan implementering av nya lagstiftningar ske snabbare och med starkare verkan än det vi är vana med. Men då gäller det att förstå marknaden, policyinriktningarna och inte för aggressivt jaga avkastning i sektorer med kortsiktiga övervinster. Sedan måste man analysera hur varje ny regel påverkar bolagens fundament och utifrån det fatta investeringsbeslut. Nordic Asia är väldigt pragmatiska i detta hänseende.
Nordic Asia har krav på våra innehavsbolag att bemöta de globala utmaningarna för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och därmed tar vi avstånd från företag aktiva inom särskilda industrier samt bolag som inte uppfyller krav på ett socialt hållbart engagemang i de länder där bolagen bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Branscher som exkluderas är: Vapen, tobak, spel- och kasinoverksamhet, fossila bränslen, pornografi och alkohol.
Utöver exkluderingar av ovannämnda branscher avstår Nordic Asia från investeringar i bolag där via vår och tredjepartsanalyser bedömer agerar oansvarigt till de krav på socialt hållbara engagemang i de länder där bolagen bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Socialt hållbart engagemang delas in i tre områden: 1. Sociala aspekter 2. Miljöaspekter 3. Bolagsstyrningsaspekter. Bolag skall följa internationella konventioner och normer enligt FN Global Compact samt OECD riktlinjer för globala företag.
Övervakningen av socialt hållbart engagemang i de tre områden (1. Social 2. Miljö 3. Bolagsstyrning) av våra portföljbolag sker både via våra analytiker internt samt via tredjepartsanalyser från både inhemska och internationella analysbolag (Sustainlytics, Syntao ESG China, (Sino-Securities Index Information Services Shanghai) Shanghai) med fokus på ESG-relaterade frågor och rating.
C-aktier eller aktierelaterade instrument i Nordic Asia där preferensaktierna ger rätt till 10 procent i årlig utdelning av substansvärdesökningen som uppstår när substansvärdet per stamaktie den 31 december överstiger det högsta uppmätta substansvärde per stamaktie vid samtliga tidigare verksamhetsår. Och gäller endast på överskjutande delen av årets resultat när bolagets ledning har överträffat bolagets tidigare års högsta presterat resultat mätt i substansvärde per aktie per den 31 december. Denna ägarstruktur används för att bland annat skapa incitament för Bolagets ledning och anställda samt krav på ledningen att alltid prestera ett bättre resultat än tidigare verksamhetsår för att således sammanlänka intressen mellan Bolagets ägare och Bolagets ledande befattningshavare. Via denna struktur har Bolaget skapat en tydlig struktur för att kunna attrahera kompetent personal samt ger upphov till en bolagskultur baserat på av entreprenörskap, ägarskap, tydlig ansvarsfördelning och kostnadsmedvetenhet för att sammanlänka lednings och anställdas prestation till aktieägarnas långsiktiga substansvärdeutveckling per aktie.
Då bolaget endast äger börsnoterade aktier uträknas bolagets värde enligt bolagets substansvärde per aktie. Efter notering kan dock bolagets aktie och dess substansvärde per aktie skilja sig något. Därmed erbjuder bolaget sina aktieägare att en gång per år, fram till och med år 2030, lösa in aktier till ett inlösenpris som baseras på substansvärdet. Samtliga stamaktieägare äger rätt att utnyttja inlösenmöjligheten. För det fall inlösen begärs med den följden att det totala begärda inlösenbeloppet inte är möjligt att utbetala på grund av de begränsningar som följer av bolagsordningen, lag eller om det bedöms påverka Bolagets möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet, ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala enligt styrelsens beslut, fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.
Bolaget avser att varje år dela ut minst 50 procent av de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljinnehaven. Resterande medel återinvesteras i verksamheten.

Nordic Asia i Media

Yining Wang, vd för Nordic Asia, intervjuas av Nyhetsbyrån Direkts reporter Adam Wahlfeldt inför noteringen av aktien på First North.

Trading Direkt, FollowTheMoney och Healthcare Direkt är ett axplock av våra återkommande program som tillsammans ger dig en tydlig bild av nyheterna som driver marknaden i respektive sektor. Utöver det laddar vi dagligen upp utbildande klipp, vd-intervjuer och bolagsspecifika inslag med finansmarknaden som gemensam nämnare.

I avsnitt 146 tittar vi återigen närmare på Kina – en region som allt fler marknadsaktörer lyfter upp som en intressant marknad inför 2022. Vart finns potentialen och vilka är hoten? Detta gör vi tillsammans med Yining Wang från investmentbolaget Nordic Asia Group. Jonas och Erik inleder avsnittet som alltid med en market update med börs- och bolagsobservationer. Bolag som nämndes i avsnittet: Semcorp, Longi Solar, JD, Alibaba, Guangweifucai, China Merchant Bank.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai