Substansvärde

Nordic Asias främsta nyckeltal är substansvärde per aktie i svenska kronor. Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. 

Förändringar i substansvärdet beror främst på dagliga förändringar av aktiekursen i de underliggande noterade portföljbolagen, samt valutakurseffekter då innehaven handlas i utländska valutor. Substansvärdet uppdateras på daglig basis på hemsidan och beräkningsunderlaget publiceras månadsvis på hemsidan inom 3 arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller då bokslutskommuniké lämnas. Beräkningen av substansvärdet utgår från senaste rapporterade skuldsättningsnivå (exkl. kassa) om inte annat anges.

Substansvärdet vid utgången av den 31 augusti 2022 uppgick till 6,78 kronor per stamaktie efter utdelning enligt sammanställningen nedan, justerat för emissionskostnader. Nettoskulden har uppdaterats per den 30 juni 2022.

Substansvärdesutveckling

Historisk utveckling för Nordic Asias substansvärde per stamaktie jämfört med indexen MSCI China som består av large och mid-cap bolagen noterat i HK, Shanghai / Shenzhen samt i USA och CSI China 300 är ett viktat index som innefattar de 300 mest omsatta bolagen som handlas på Shanghai och Shenzhen. 


Hong Kong Office
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai