Substansvärde

Nordic Asias främsta nyckeltal är substansvärde per aktie i svenska kronor. Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. 

Förändringar i substansvärdet beror främst på dagliga förändringar av aktiekursen i de underliggande noterade portföljbolagen, samt valutakurseffekter då innehaven handlas i utländska valutor. Substansvärdet uppdateras på daglig basis på hemsidan och beräkningsunderlaget publiceras månadsvis på hemsidan inom 3 arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller då bokslutskommuniké lämnas. Beräkningen av substansvärdet utgår från senaste rapporterade skuldsättningsnivå (exkl. kassa) om inte annat anges.

Substansvärdet vid utgången av den 16 maj 2023 uppgick till 5,92 kronor per stamaktie efter utdelning enligt sammanställningen nedan, justerat för emissionskostnader. Nettoskulden har uppdaterats per den 31 mars 2023.

Substansvärdesutveckling

Historisk utveckling för Nordic Asias substansvärde per stamaktie jämfört med indexen MSCI China som består av large och mid-cap bolagen noterade i Hongkong, Shanghai, Shenzhen samt i USA. 


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai