Substansvärde

Nordic Asias främsta nyckeltal är substansvärde per aktie i svenska kronor. Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. 

Förändringar i substansvärdet beror främst på dagliga förändringar av aktiekursen i de underliggande noterade portföljbolagen, samt valutakurseffekter då innehaven handlas i utländska valutor. Substansvärdet beräkningsunderlaget publiceras månadsvis på hemsidan med undantag för kvartalsskiften då delårsrapporter eller då bokslutskommuniké lämnas. Beräkningen av substansvärdet utgår från senaste rapporterade skuldsättningsnivå (exkl. kassa) om inte annat anges.

Substansvärdet per 2024-06-28 uppgick till: 3,92 kr/aktie.


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai