Investeringsfilosofi & ramverk

Bolagets investeringsfilosofi bygger på långsiktig tillväxtpotential och kan sammanfattas enligt följande ramverk för investeringsbedömningar:

 • Marknadens potential: Analys av respektive branschs underliggande drivkrafter, tillväxtutsikter och konkurrenslandskap. Nordic Asia ser varje innehavsbolag som en del av samhällets ekosystem som löser eller förenklar ett samhällsproblem genom sin produkt, varför stor vikt läggs vid att förstå bolagens marknadspotential.
 • Bolagens potential: Bolagsanalys där Nordic Asia bildar en god förståelse för bolagens marknadspositioneringar genom att utvärdera strategiska konkurrensfördelar i form av bland annat integrerade värdekedjor, användarbas, varumärke, IP-rättigheter, distributionskanaler m.fl. Detta görs för att förstå bolagens värdeerbjudande till sina kunder i syfte att utvärdera bolagens förmåga att ta marknadsandelar i sina respektive marknader.
 • Finansiell analys, risker och prognoser: Finansiell analys och interna prognoser för innehavsbolagens vinsttillväxt. Risken i en potentiell investering utvärderas och Bolagets antaganden i sina prognoser sätts i relation till den förväntade avkastningen (IRR) under ägarperioden.
 • Långsiktighet & fundament: En investering görs enbart i bolag där Nordic Asia anser att bolagens långsiktiga potential underskattas i marknaden, och att bolagens fundamentala affärsrisk är förhållandevis låg gentemot både den förväntade avkastningen och de antaganden som ligger grund för Bolagets investeringsanalys.

Styrkor och konkurrensfördelar

 • Fokus på konsumentskiftet i Kina som gynnas av en växande medelklass och Kinas strategiska skifte mot en konsumentledekonomi.
 • Unik svensk-kinesisk organisation med lokala anknytningar i båda Sverige och Kina med kontor i Stockholm och Shanghai.
 • Starkt investeringsteam på plats i Shanghai med god insikt i marknaden och närhet till bolagen.
 • Investmentbolagsstruktur med en strategisk portföljsammansättning med god kunskap om innehaven.
 • Låg korrelation mot den nordiska marknaden vilket möjliggör för diversifiering.
 • Fokus på långsiktigt ägande baserat på intern bolagsanalys och fundamental vinsttillväxt i innehavsbolagen.
 • Fokus på ägarledda bolag eller där management äger en stor andel aktier.
 • Tillgång till portfölj med bolag som annars är svåra att investera i som nordisk investerare.
 • Hög transparens med svenskt ägarbolag och enbart noterade innehav listade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA med ett marknadsvärde på minst 1 miljard USD.

Investeringsprinciper – Fokus på Långsiktig vinsttillväxt

Dagens digitaliserade aktiemarknad är en komplex marknad som drivs av olika aktörer med olika incitament, investeringsstrategier och globala penningflöden. I denna värld fluktuerar företagsvärderingarna kring företagens långsiktiga vinsttillväxt, som vi kallar “multipelfluktuationer”. Samma bolag med samma bolagsvinst kan värderas kring olika multiplar baserat på investerarens framtida uppskattningar av Bolagens vinsttillväxt eller påverkan av penningflöden från indexrelaterade produkter. Det är mycket svårt att förutsäga och förstå de kortsiktiga multipelfluktuationer, men däremot kan vi fokusera på bolagens fundamentala vinsttillväxt och räkna på avkastningsscenarier baserat på bolagens vinstutfall vid uppfyllelse av operativa målsättningar. Genom att fokusera på bolagens förmåga och affärspotential för att leverera vinsttillväxt och interna avkastningsmodeller som avspeglar bolagets fundamental tillväxt låter vi oss inte påverkas av de kortsiktiga multipelfluktuationer som orsakas av andra makroekonomiska faktorer.

Fördelen med vår investmentbolagsstruktur är att vi kan agera, investera och äga bolagen som om de befann sig i en ”onoterad miljö” men ändå få god likviditet, enkel tillgång och insyn som företagen i den noterade miljön. Investmentbolagsstrukturen ger oss således det bästa av båda världar genom att vi kan tillämpa en långsiktig ägar- och företagsspecifik avkastningsmodell men samtidigt få tillgång till ett brett investeringsuniversum, god likviditet och hög grad av insyn och tillgänglighet. Nordic Asia tar denna svenska modell för långsiktigt värdeskapande till Kina och tillämpar den på den växande konsumentmarknaden.

Nordic Asia Investeringskriterier

 • Målbolaget skall inneha en strategisk viktig marknadsposition inom en nisch marknad med strukturell marknadstillväxt.
 • Bolaget strategi ska vara tydlig och implementering av strategin ska tydligt stärka bolags marknadspositionering och bolagets långsiktiga konkurrenskraft.
 • Bolaget skall ha ett distinktiv konkurrensfördel i marknaden.
 • Bolaget skall helst vara ägarledda eller där management i bolaget äger en stor andel av bolag.
 • Bolaget skall kunna på visa en god historik av konsekvent tillväxt av eget kapital och gradvis förbättring av ROE.
 • Bolaget skall helst kunna driva organisk tillväxt via eget kassaflöde och hålla en mycket låg nettoskuldsättning.
 • Bolagets market cap ska vara minst 1 miljard USD.


Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai