Nordic Asia Investment Group – Årstämmokommuniké 2021

2022-05-23Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-05-23 kl. 19.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

Årsstämman i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller ”bolaget”), org. nr 559226–8352 ägde rum den 23 maj 2022 på bolagets kontor. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och de större aktieägarnas tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av stämman.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Disposition av resultat

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,08 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 2 955 198 kr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Utdelningsbeloppet motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2022. Avstämningsdag för utdelning beslutades till den 25 maj 2022 och utdelning förväntas utbetalas den 31 maj 2022.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med de större aktieägarnas förslag om:

  • Att omval sker av Gabriella Krook Eriksson, Jonas Olavi, Johan Roslund (ny ordförande) och Yining Wang till styrelseledamöter,
  • Att styrelsearvode för år 2022 ska uppgå till 75 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD) och 135 000 kr för styrelseordförande,
  • Att Grant Thornton omväljs till revisor, med den auktoriserade revisorn Nilla Rocknö som huvudansvarig revisor,
  • Att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag om:

  • Att intervallet för aktiekapitalet ökas från 1 350 000 – 5 400 000 kr till 3 000 000 – 12 000 000 kr,
  • Att intervallet för antalet aktier ökas från 13 500 000 – 54 000 000 aktier till 30 000 000 – 120 000 000 aktier,
  • Att inlösenförbehållet i bolagsordningen kompletteras så att det anges att vid inlösen av aktier ska ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsättas till reservfonden.

Motivet till ökningen av intervallet för aktiekapitalet och antalet aktier är att öka utrymmet för eventuella framtida nyemissioner. Motivet till tillägget om avsättning till reservfonden vid inlösen av aktier är att inlösen av aktier då kan verkställas utan stämmobeslut avseende avsättning till reservfonden.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet att besluta om bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av högst det antal aktier som bolagsordningen tillåter. Vidare bemyndigade stämman verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och växa bolagets förvaltade kapital. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Avsättning till reservfond

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om avsättning till reservfonden till ett belopp motsvarande den minskningen av aktiekapitalet som en inlösen av aktier enligt inlösenförbehållet (§ 11 i bolagsordningen) erfordrar, dock högst 500 000 kr. Vidare bemyndigade stämman den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Stämmokommunikén är bifogad i pressmeddelandet och kan även laddas ner på bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/press-nyheter.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)73 68 173 68

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai