Nordic Asia Investment Group – Bokslutskommuniké 2021

2022-02-18Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-02-18 kl. 08.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

FJÄRDE KVARTALET 2021

  • Substansvärdet uppgick till 291 034 tkr jämfört med 107 903 tkr vid kvartalets ingång, en ökning om 183 131 tkr (8 411), motsvarande 170% (35). Ökningen av substansvärdet hänförs den noteringsemission som gjordes under december månad i 2021.

  • Nordic Asias B-aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market den 16 december, där man i samband med noteringen tog in 195 112 tkr före emissionskostnader och fick in över 3 000 nya aktieägare.

  • Nordic Asia sade upp serviceavtalet avseende analystjänster och kommer att ta över anställningarna av de lokala analytikerna i Shanghai under det första kvartalet i 2022, vilket ökar transparensen.

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 7,88 kr jämfört med 8,49 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning med 7%.

  • Periodens resultat uppgick till −6 625 tkr (411). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till −0,36 kr (0,16).

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021

  • Substansvärdet uppgick till 291 034 tkr jämfört med 32 558 tkr vid årets ingång, en ökning om 258 476 tkr, motsvarande 794%. Ökningen av substansvärdet hänförs de nyemissioner som gjorts under perioden, däribland noteringsemissionen i december månad i 2021.

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 7,88 kr jämfört med 10,15 kr vid årets ingång, vilket motsvarar en minskning med 22%.

  • Periodens resultat uppgick till −23 620 tkr (358). Resultatet per stamaktie uppgick till −2,58 kr (0,43).

  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,08 kr per stamaktie, motsvarande totalt 2 955 tkr, vilket motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2022.

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 7,93 kr per den 16 februari 2022, motsvarande en ökning om 0,63% sedan årsskiftet.

PORTFÖLJ- OCH MARKNADSUTVECKLING

Portföljbolagens underliggande verksamheter fortsatte att utvecklas under 2021 och återhämtade sig särskilt väl under första halvåret när spridningen av Covid-19 i Kina var begränsad och den ekonomiska aktiviteten var fortsatt hög. Läget försämrades under senare delen av 2021 när deltavarianten av viruset spred sig och föranledde strängare restriktioner i Kina, vilket påverkade den ekonomiska aktiviteten och i synnerhet detaljhandeln och tjänstesektorn.

Marknaden hämmades även av regleringar inom IT- och fastighetssektorn, vilka på sikt ämnar att skapa en mer jämbördig konkurrenssituation inom IT-sektorn och begränsa belåningen inom fastighetssektorn. Vidare har portföljbolagen även påverkats negativt av komponentbrist och högre fraktkostnader. Trots denna oförutsägbara period har portföljbolagen fortsatt att utvecklas och återinvesterat i sina verksamheter för att säkra långsiktig tillväxt.

Kinas skifte till en konsumentledd ekonomi är fortfarande i ett tidigt skede och trots en svag konsumentmarknad under senare delen av 2021 har hushållens reallöner och disponibla inkomster fortsatt att öka, vilket i kombination med en högre vaccinationsgrad skapar goda förutsättningar för en gradvis återhämtning av konsumentsektorn. Nordic Asias portföljbolag är välpositionerade för att ta del av denna återhämtning och den fortsatta strukturella tillväxten inom sina respektive sektorer, underbyggt av skiftet mot en allt mer konsumentledd ekonomi.

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag som investerar långsiktigt i marknadsledande kinesiska bolag med exponering mot den växande inhemska konsumentmarknaden i Kina. Investeringarna är fokuserade på skiftet mot 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar enbart i börsnoterade företag.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar bolagets kärnverksamhet.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai