Extra bolagsstämma 29 september 2021

2021-09-01Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226-8352, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 september 2021

Inför den planerade börsnoteringen av Nordic Asia Investment Group 1987 AB avser bolaget att hålla en extra bolagsstämma den 29 september 2021.

Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare har möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom poströstning. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 29 september 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Till stämman föreslår styrelsen följande beslut om ändring av bolagsordning

  • Ökning av intervallet för aktiekapitalet och antal aktier för att kunna möjliggöra framtida kapitalanskaffningar och ägarspridning inför kommande börsnotering.

  • Införande av en begränsning av preferensaktieägarnas (C-aktier) rätt till utdelning. Rätten till utbetalning till preferensaktieägarna skall endast ske i det fall substansvärdet per aktie uppmätt per den 31 december överstiger det högsta tidigare uppmätta substansvärdet per aktie den 31 december vid samtliga tidigare verksamhetsår. Styrelsen bedömer att begränsningen ovan är mer gynnsam för bolagets aktieägare av aktieklassen A och B och därmed sätter ett högre krav på att bolaget ska leverera en konsekvent god avkastning över tid.

  • Utöver ovan innefattas ytterligare mindre förändringar såsom ändring av rättigheterna att deltaga vid bolagsstämma, borttagande av krav på revisorssuppleant och smärre justeringar av bolagsordningen i förenlighet med Aktiebolagslagen (2005:551).

För mer information hänvisas till kallelsen och formuläret för anmälan och poströstning som finns för nedladdning nedan

Kallelse till extra bolagsstämma

Formulär för anmälan och poströstning

Stämmoprotokoll

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kontaktpersoner

Henrik Hedencrona, CFO
För frågor relaterade till bolagsstämman
henrik@nordicasiagroup.com
+46 738 025 664

Thomas Nordén, Investeraransvarig
För frågor relaterade till investeringar i bolaget
thomas@nordicasiagroup.com
+46 73 992 14 89

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)76 559 32 48

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai