Kallelse till årsstämma i Nordic Asia Investment Group

2022-04-20Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-02-18 kl. 08.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226–8352, kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 på bolagets kontor med adress Sankt Eriksgatan 63B, 112 34, Stockholm.

 • Rösträttsregistrering påbörjas kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas
 • Stämman påbörjas kl. 14.00

Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 13 maj 2022,
 • dels anmäla sig genom att meddela sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget. Anmälan sker via e-post till anmalan@nordicasiagroup.com eller per post till bolaget på ovan angiven adress.
  • I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt i förekommande fall, antal biträden (högst två).
  • Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
  • Sista dag för anmälan till stämman är tisdagen den 17 maj 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 13 maj 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägare undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan (registreringsbevis får inte vara äldre än ett år). Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen.

 • För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till bolagets adress (Nordic Asia Investment Group 1987 AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34, Stockholm) senast torsdagen den 19 maj 2022
 • Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
 • Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordicasiagroup.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Thomas Nordén
Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)73 992 14 89

E-mail: thomas@nordicasiagroup.com

Hong Kong Office
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Level 28, The Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai