Nordic Asia Investment Group – Kvartalsrapport Q1 2022

2022-05-16Nordic Asia
Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Detta nyhetsinslag hänvisar till det pressmeddelande som publicerades 2022-05-16 kl. 09.00, vilket går att läsa i sin helhet på Nordic Asias Investor Relations-sida under Press & Nyheter.

FÖRSTA KVARTALET 2022

Nordic Asia har under det första kvartalet för 2022 arbetat aktivt för att optimera portföljen och allokera emissionslikviden som erhölls från börsnoteringen i slutet på förra året. Under perioden har Nordic Asia tagit in fyra nya portföljbolag och avyttrat två samt ökat allokeringen i befintliga innehav. Trots en ny våg av Covid-19 och fortsatta restriktioner är Nordic Asias portföljbolag väl positionerade inom sina respektive marknadssegment med en stark underliggande tillväxt som drivs av Kinas växande inhemska konsumtion, där efterfrågan gradvis förväntas återhämta sig under andra halvan av 2022.

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,77 kr jämfört med 7,87 kr vid kvartalets ingång, vilket motsvarar en minskning om ca 14%. Detta kan jämföras med MSCI China som gått ner ca 14% under motsvarande period.
  • Substansvärdet uppgick till 249 918 tkr jämfört med 290 732 tkr vid kvartalets ingång, en minskning om 40 814 tkr (-1 967).
  • Periodens resultat uppgick till -40 064 tkr (-1 967). Resultatet per stamaktie (aktieslag A och B) uppgick till -1,08 kr (-0,61).
  • Under kvartalet nettoförvärvades värdepapper för 71 890 tkr (7 207), vilket avser allokering av emissionslikviden från noteringen i december 2021, där allokering gjorts till både befintliga och nya portföljbolag. Vid kvartalets utgång har cirka 2/3 allokerats av emissionslikviden.

EFTER PERIODENS SLUT

  • Substansvärdet per stamaktie uppgick till 6,41 kr per den 12 maj 2022, en minskning om ca 5% sedan första kvartalets utgång. Detta kan jämföras med MSCI China som gått ner ca 14% under motsvarande period.

UTDRAG FRÅN VD-KOMMENTARER

Den globala marknaden hämmades under det första kvartalet i 2022 av ett högt inflationstryck till följd av centralbankernas expansiva penningpolitik, där konsumenternas köpkraft nu stramas åt i allt högre utsträckning, samtidigt som centralbankerna höjer räntorna för att bekämpa inflationstrycket. Kina har dock varit återhållsam i sin penningpolitik under pandemin och den nuvarande inflationstakten i Kina är fortsatt låg gentemot omvärlden. Tvärtemot de globala trenderna av en återhållsam penningpolitik har Kina nu möjlighet att föra en mer expansiv penningpolitik för att stötta den inhemska ekonomin, och vi ser nu en förbättring av kreditimpulsen och sänkta låneräntor för förstagångs bostadsköpare.

Covid-19 har fortsatt påverka Kina under det första kvartalet, där ökade spridningar av Omikronvarianten resulterat i nya restriktioner. På kort sikt förväntas den inhemska marknaden påverkas negativt, särskilt i de mer drabbade områden där Kina har infört strikta restriktioner i linje med landets ”Dynamic Zero Policy” under senare delen av mars och april månad.

Kina har återupprepat sin kommunikation till marknaden om tillväxtmålet om 5,5% för 2022 med en förväntad högre ekonomisk aktivitet under andra halvan av 2022. Antalet nya fall av Covid-19 har under början av maj månad fortsatt att minska i landet och ledande ekonomiska indikatorer visar nu på en viss stabilisering av ekonomin.

Den fullständiga rapporten kan laddas från bolagets hemsida, https://nordicasiagroup.com/investerarrelationer/rapporter-presentationer

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

MER INFORMATION
För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som publicerades på Bolagets Investor Relations-sida.

Följ oss på: TwitterLinkedInYoutube

Vill du veta mer om Nordic Asia och vår verksamhet?

Genom att fylla i nedan formulär samtycker du till att personuppgifterna behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontaktinfo
Allmänna frågor

Telefon: +46 (0)70 771 40 64

E-mail: ir@nordicasiagroup.com

Hong Kong
Nordic Asia Investment Group 1987 AB
20/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road,
Causeway Bay, Hong Kong
Stockholm

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

C/O Vindskontoret

Nybrogatan 11, 6tr

114 39 Stockholm

Shanghai

Nordic Asia Room 4219

Yin Cheng Middle Road No. 8

Pudong New Area, Shanghai