Investor Relations

Bolagsordning

§ 1

Aktiebolagets företagsnamn är Nordic Asia Investment Group 1987 AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, i Stockholms län.

§ 3

Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 13 500 000 och högst 54 000 000.

Bolaget ska kunna ge ut aktier av tre slag: (I) serie A (”Stam”), (II) serie B ("Stam”) och (III) serie C (”Preferens"). Aktier av varje aktieslag ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. En A-aktie respektive C-aktie ska berättiga till tio (10) röster och en B-aktie berättiga till en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier, B- eller C-aktier, skall ägare av A-aktier, B- eller C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhål­lan­de till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte teck­nats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A, serie B eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontant- eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontant- eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu har sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Utöver den rätt som kan följa av 18 kap 11 § aktiebolagslagen ska aktierna i bolaget berättiga till utdelning enligt av vad som anges i denna paragraf, om inte tvingade lagstiftning hindrar det.

I det fall substansvärdet per aktie den 31 december varje år är högre än substansvärdet per aktie den 31 december föregående år har C-aktieägare rätt till en utdelning om 10 % av ökningen av substansvärdet per aktie. En utdelning skall utbetalas till C-aktieägarna före det att utdelning till annan aktieägare utbetalas. Vid beräkning av substansvärdet den 31 december per aktie skall hänsyn tas till under året lämnade utdelningar till aktieslag av serie A och serie B. C-aktieägare har dock endast rätt till preferensutdelning i det fall substansvärdet den 31 december per aktie överstiger det högsta tidigare uppmätta substansvärdet per aktie den 31 december vid samtliga tidigare verksamhetsår.

Om utdelning av någon anledning inte sker med full preferens enligt ovanstående, ska den del som inte utbetalats ackumuleras för utdelning vid senare tillfälle samt inte ingå som en del av substansvärdet ovan.

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, varvid annons om att kallelse skett skall publiceras i Dagens Nyheter. Som komplement har bolaget även möjlighet, att utöver tidigare beskrivet, skicka kallelse till bolagsstämman genom brev med posten, e-post eller fax inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 9

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Val av en eller två justerare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.

9. Val av styrelse och revisorer.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.

§ 11

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av aktie äga rum genom inlösen av sådan aktie. Begäran om inlösen skall framställas genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta. En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i maj månad under vart och ett av åren 2021 till 2030.

Inlösen skall ske på dagen för årsstämma. Inlösenbeloppet per aktie som inlöses skall motsvara aktiens andel av bolagets totala substansvärde. Bolagets substansvärde per aktie skall beräknas av bolaget och skall baseras på marknadsvärdet på bolagets tillgångar med avdrag för bolagets skulder och eventuella minoritetsintressen dividerat med antal utestående aktier före utspädning per dagen före årsstämman. Marknadsvärdet på bolagets innehav av aktier och andra andelar som är upptagna till handel på handelsplats beräknas som det genomsnittliga marknadsvärdet under de tio (10) handelsdagar som infaller närmast före dagen för årsstämman. Beräkningen av det genomsnittliga marknadsvärdet skall baseras på respektive akties eller andels genomsnittliga volymvägda betalkurs under hela beräkningsperioden.

Substansvärdesberäkningen skall justeras på ett sådant sätt att beslutad aktieutdelning i de underliggande bolagen ej räknas med som tillgång i Nordic Asia Investment Group 1987 AB samtidigt som kursen för den underliggande aktien innefattar rätt till sådan utdelning.

Värdet på bolagets innehav av aktier och andra andelar som ej är upptagna till handel på handelsplats skall uppgå till av bolaget bedömt marknadsvärde i den årsredovisning som framlägges på årsstämman. Värdet på bolagets skulder skall beräknas som skuldernas nominella belopp per dagen före årsstämman.

För det fall inlösen begärs med den följden att det totala begärda inlösenbeloppet inte är möjligt att utbetala på grund av de begränsningar som följer av denna bestämmelse eller i övrigt enligt lag, eller påverkar bolagets möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet, skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala enligt styrelsens beslut, fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen. Utbetalning kan dock aldrig ske med högre belopp än vad som aktieägare haft rätt till vid en likvidation.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien. Ägare till sådan aktie skall inte vara berättigad till eventuell på aktien belöpande utdelning beslutad av i andra stycket ovan angiven årsstämma.

§ 12

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai