Investor Relations

ESG

Ramverk

Nordic Asia har strikta krav för våra innehavsbolag att bemöta de global utmaningar för en långsikt hållbar samhällsutveckling och därmed tar vi avstånd från företag aktiva inom särskilda industrier samt bolag som inte uppfyller krav på ett socialt hållbart engagemang i de länder där bolagen bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Därmed har vi tagit fram ett ramverk för ESG-screening där vi tar avstånd från företag aktiva inom följande branscher med underliggande definition per bransch.

Vapen

Nordic Asia investerar inte i företag vars verksamhet är vapentillverkare, krigsmaterial eller övriga vapenrelaterade produkter för krigsföring.

Tobak

Nordic Asia investerar inte i företag som är tobaksproducenter.

Spel- och Kasinoverksamhet

Nordic Asia investerar inte i företag som bedriver spel- och kasinoverksamhet.

Fossila bränslen

Nordic Asia investerar inte i företag vars verksamhet utgör utvinning eller raffinering av fossila bränslen, vare sig det är kol, olja eller gas.

Pornografi

Nordic Asia investerar inte i företag vars verksamhet utgörs av produktion och distribution av pornografisk material.

Alkohol

Nordic Asia investerar inte i företag som är alkoholproducenter.

Utöver exkluderingar av ovannämnda branscher avstår Nordic Asia från investeringar i bolag där via vår och tredjepartsanalyser bedömer agerar oansvarigt till de krav på socialt hållbara engagemang i de länder där bolagen bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Socialt hållbart engagemang delas in i tre områden: 1. Sociala aspekter 2. Miljöaspekter 3. Bolagsstyrningsaspekter. Gällande 1. Sociala aspekter - investerar vi inte i bolagen som avsiktligen bryter mot marknadsregleringar, lagbestämmelse, samt krav på produkt/tjänstesäkerhet och lagstadgade arbetsrätt i de marknader som bolaget utövar sin verksamhet och inte uppvisar handfast förändringsvilja för att komma tillrätta med problemen ovan. Utöver detta investerar vi inte i bolag som för sin egen intresse bryter mot internationella konventioner  och normer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och korruption (Enligt FN Global Compact  samt OECD riktlinjer för globala företag) och som inte bedömts uppvisa tillräcklig förändringsvilja och bevis för att komma tillrätta med problemen. Gällande 2. Miljöaspekter - ser vi att bolagen bedriver ett aktivt arbete för att minska deras miljöpåverkan och överträdelser av aktuella lagar och författningar måste åtgärdas. Gällande 3. Bolagsstyrningsaspekter - kräver vi tydlighet och transparens kring ersättningar till befattningshavare samt tillämpade av internationella standarder för god sed av bolagsstyrning. Vi investerar inte i bolag som för sitt egna intresse bryter mot allmänna konventioner av internationella standarder för god sed av bolagsstyrning och som inte aktivt uppvisar tillräcklig förändringsvilja och bevis för att komma tillrätta med problemen.

Övervakningen av socialt hållbart engagemang i de tre områdena (1. Social 2. Miljö 3. Bolagsstyrning) av våra portföljbolag sker både via våra analytiker internt samt via tredjepartsanalyser från både inhemska och internationella analysbolag (Sustainlytics, Syntao ESG China, Sino-Securities Index Information Services Shanghai) med fokus på ESG-relaterade frågor och rating. Om ett innehavsbolag överträder dessa normer för socialt hållbart engagemang avser vi att:

  1. Sammanställa tillgänglig marknadsinformation kring eventuella överträdelser och omfattningen samt påverkan av dessa överträdelser.
  2. Presentation av analysen kring överträdelsen till vår investeringskommitté.
  3. Investeringskommittén beslutar om åtgärder om innehavet som antingen avser att ta direkt kontakt med ansvarig person på innehavsbolaget för att gå igenom innehavsbolagets ställningstaganden och förändringsåtgärder kring händelsen eller ta hjälp av sakkunniga experter på frågan för en extern bedömning av bolagets ställningstaganden och åtgärder.
  4. Om bolaget inte tillgodoser tillräckligt underlag kring förändringsåtgärderna eller via råd av sakkunniga experter att bolagets förändringsåtgärder är otillräckliga ska investeringskommittén utvärdera bolagets fortsatta möjligheter för ett ansvarsfullt socialt hållbart engagemang. Om bedömningen av bolagens förmåga för ett ansvarsfullt socialt hållbart engagemang är låg och inget bevis på tydlig förbättringsvilja finns har investeringskommittén rätt att avyttra innehavet baserat på bolagets överträdelse där bolagets egenintresse bryter mot ett ansvarsfullt socialt hållbar utveckling.

Nordic Asia avser att endast investera i underliggande portföljbolag vars verksamheter och ledning sätter ett högt krav på ESG-relaterade frågor och aktivt bidrar till ett långsiktigt social hållbart engagemang. Vi investerar inte i branscherna enligt punkterna 1-5 under ESG-kriterierna och inte heller i bolagen som enligt analys (intern och extern) samt överträdelse ej uppfyller ett socialt hållbart engagemang i de marknader som bolaget verkar inom. Vid eventuella överträdelser avser vi att först skapa ett gott informationsunderlag kring händelsen och därefter ta kontakt med bolaget eller med externa experter för att få svar på bolagets förändringsåtgärder. Därmed tillämpar vi ett aktivt ramverk för screening, analys samt åtgärdstagande för att säkerställa ett långsiktig socialt hållbart engagemang av bolagen som vi äger via vårt investmentbolag.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai