Investor Relations

Inlösen av aktier

Aktieägare av aktieklass A och B (stam) i Nordic Asia Investment Group 1987 AB har möjlighet till inlösen av aktier en gång per år, till underliggande substansvärde. Möjligheten till inlösen regleras av bolagsordningen och sammanfattas nedan.

  • Inlösen skall ske på dagen för årsstämman.
  • Inlösenbeloppet per aktie som inlöses skall motsvara aktiens andel av bolagets totala substansvärde. Bolagets substansvärde per aktie skall beräknas av bolaget och skall baseras på marknadsvärdet på bolagets tillgångar med avdrag för bolagets skulder och eventuella minoritetsintressen dividerat med antal utestående stamaktier före utspädning per dagen före årsstämman.
  • Marknadsvärdet på bolagets innehav av aktier och andra andelar som är upptagna till handel på handelsplats beräknas som det genomsnittliga marknadsvärdet under de tio handelsdagar som infaller närmast före dagen för årsstämman. Beräkningen av det genomsnittliga marknadsvärdet skall baseras på respektive akties eller andels genomsnittliga volymvägda betalkurs under hela beräkningsperioden.
  • Substansvärdesberäkningen skall justeras på ett sådant sätt att beslutad aktieutdelning i de underliggande bolagen ej räknas med som tillgång i Nordic Asia Investment Group 1987 AB samtidigt som kursen för den underliggande aktien innefattar rätt till sådan utdelning.
  • Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien. Ägare till sådan aktie skall inte vara berättigad till eventuell på aktien belöpande utdelning beslutad av i andra stycket ovan angiven årsstämma.

Begäran om inlösen

  • Begäran om inlösen skall framställas genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta.
  • En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i maj månad under vart och ett av åren 2021 till 2030.
  • Blankett för begäran om inlösen kommer att publiceras på Nordic Asias IR-sida under maj månad.

Begränsningar i inlösenrätten

  • För det fall inlösen begärs med den följden att det totala begärda inlösenbeloppet inte är möjligt att utbetala på grund av de begränsningar som följer enligt lag, eller påverkar bolagets möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet, skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala enligt styrelsens beslut, fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

För mer information hänvisas till bolagsordningen.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai