Investor Relations

Substansvärde

Nordic Asias främsta nyckeltal är substansvärde per aktie i svenska kronor. Substansvärdet beräknas som nettovärdet på bolagets tillgångar, vilket i praktiken utgörs av marknadsvärdet på bolagets aktieportfölj, plus likvida medel och eventuella övriga tillgångar, minus eventuella skulder, dividerat med antal utestående stamaktier vid beräkningstillfället. 

Förändringar i substansvärdet beror främst på dagliga förändringar av aktiekursen i de underliggande noterade portföljbolagen, samt valutakurseffekter då innehaven handlas i utländska valutor. Substansvärdet uppdateras på daglig basis på hemsidan och beräkningsunderlaget publiceras månadsvis på hemsidan. Beräkningen av substansvärdet utgår från senaste rapporterade skuldsättningsnivå (exkl. kassa) om inte annat anges.

Substansvärdet vid utgången av den 6 december 2021 uppgick till 8,05 kronor per stamaktie enligt sammanställningen nedan. Nettoskulden har beräknats samma dag i samband med IPO.


Stockholm Office

Nordic Asia Investment Group 1987 AB

Sankt Eriksgatan 63 B, 5tr

112 34 Stockholm

www.nordicasiagroup.com

Shanghai Office

Nordic Asia Huaxia Bank Building

1207 256 Pudong S Rd,

Lu Jia Zui, Pudong, Shanghai